Adatkezelési szabályzat

1           Az adatkezelők és elérhetőségei

A közös adatkezelésben érintett további adatkezelő(k)

Neve: Boer Levente (a továbbiakban: „Adatkezelő 1”)

E-mail címe: fundmanblog@gmail.com

 

Neve: Czakó Ágnes (a továbbiakban: „Adatkezelő 2”)

E-mail címe: fundmanblog@gmail.com

 

Neve: Gajdács Attila (a továbbiakban: „Adatkezelő 3”)

E-mail címe: fundmanblog@gmail.com

 

Neve: Halas Zoltán (a továbbiakban: „Adatkezelő 4”)

E-mail címe: fundmanblog@gmail.com

 

Neve: Honics István (a továbbiakban: „Adatkezelő 5”)

E-mail címe: fundmanblog@gmail.com

 

Neve: Kovács Máté (a továbbiakban: „Adatkezelő 6”)

E-mail címe: fundmanblog@gmail.com

 

Neve: Lokietek Eszter (a továbbiakban: „Adatkezelő 7”)

E-mail címe: fundmanblog@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Adatkezelők”)

2          Az Érintettek adatainak kezelése

2.1         Az Érintettek köre

Az Adatkezelők kezelik a Fundman Blog (www.fundman.hu) által kiadott Hírlevélre (a továbbiakban: Hírlevél) feliratkozott természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait.

2.2        A kezelt adatok köre

Az Adatkezelők a Hírlevélre feliratkozott Érintett személyek e-mail címeit kezelik.

A Hírlevél küldés során kezelt adatok pontos körét a Fundman Blog által küldött hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza.

Az Adatkezelők a Hírlevélre feliratkozott Érintett személyek személyes adatait a leiratkozásig kezelik.

2.3        Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelők a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Érintett személyekkel történő kapcsolattartás céljából kezelik.

2.4       Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelők a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezelik.

A Hírlevél megküldéséhez szükséges kapcsolattartás céljából, az Érintett e-mail címeinek kezelése, az Érintett hozzájárulásankéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett a Hírlevélre történő feliratkozást megerősítő e-mailben megadott linken keresztül adhatja meg.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőknek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Hírlevél alján szerepelő „Leiratkozás” linken keresztül teheti meg.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

2.5        Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is

Az Adatkezelők nem végeznek automatizált döntéshozatalt.

3          A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelők a 2.2. pontban foglalt adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozót veszik igénybe:

 • Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite Atlanta, GA 30308 USA ) a Hírlevélre történő feliratkozás supportolása érdekében.

 

A személyes adatok fenti adatfeldolgozó részére történő továbbításával, Adatkezelők az Érintett adatait az Európai Gazdasági Térség államain (vagyis az Európai Unió tagállamain, Izlandon Norvégián és Lichtensteinen) kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba továbbítják.

A személyes adatok megfelelő védelmi szintjét az EU–USA adatvédelmi pajzs  biztosítja.

4          Az Ügyfelek és Egyéb érintettek jogai

4.1        Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezelik-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátják az Érintett rendelkezésére:

 • az adatkezelés célja;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelők az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Tájékoztató 4.6 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • azon garanciákra vonatkozó információ, amelyek az Érintett személyes adatainak megfelelő védelmét harmadik országba történő továbbítás esetén biztosítják.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelők jogosultak a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelők jogosultak az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelők az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

4.2       A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelők az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítják vagy kiegészítik az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelők az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatják azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölték, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőktől aránytalan erőfeszítést.

4.3       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelők gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja a Tájékoztató 2.4. pont szerinti hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelők által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett személyes adatait az Adatkezelők jogellenesen kezelték; vagy
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőkre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőknek törölniük kell.

Az Adatkezelők az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatják azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölték, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőktől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelők nem kötelesek a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőkre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 • közérdekből vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelők az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatják.

Az Adatkezelők az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatják azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölték, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőktől aránytalan erőfeszítést.

4.5       Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelők a Tájékoztató 2.4. pontja szerinti hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássák rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelők az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítják. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelők jogosultak az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

4.6       Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu ;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelők ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

4.7        Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

4.8       Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelők tájékoztatják az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőknek a jelen Tájékoztató 4.1. – 4.5. pont szerinti kérelme előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelők az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelhetik.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőknek bizonyítottan nem áll módjukban az Érintettet azonosítani, az Adatkezelők az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatják.

* * *

Budapest, 2018. május 25.